تبلیغات
ادبگاه

( تست های المپیادی کتاب فارسی هشتم )

تست های دروس نهم و دهم از فارسی هشتم :

1- درهمه گزینه ها نوعی جناس وجود دارد به جز...................

الف) زرع- ذرع                ب) بیم- نیم               پ) روان – روان              ت) کامل- باطل

2- در مصراع اول بیت زیر ، صفت شمارشی به کار رفته و در مصراع دوم صفت اشاره.    

" به یک سکه قلب ، دل می فروشند       مناسب تر ، از این حراجی ندیدم."    ص              غ

3- در بیت زیر ، صفت های اشاره و شمارشی ، با هم به کار رفته است.

" تقویم چار فصل  دلم را ورق زدم     آن برگ های سبز سرآغاز سال کو؟  "    ص                غ

4- در مصراع اول بیت زیر ، واژه های ...........و............به ترتیب ، به صورت صفت .......و صفت ...........

به کار رفته اند.

" پس از سی سال روشن گشت بر خاقانی  این معنی   

که سلطانی است درویشی و درویشی است سلطانی "

5- در کدام گزینه ، وابسته ی پیشین اشاره ، کمتر به کار رفته است؟

الف) این جا سرزمین خشک و بی آبی است . تو تنها جوانه ای هستی که در این سرزمین بی حاصل سر از خاک بیرون آورده ای .

ب) زندگانی ما بر روی آن ساحل مقصود در حرکت است. این دریای بزرگ ، همیشه در جزر و مد است.

پ) تو به این سرزمین بی حاصل ، شادی بخشیده ای. آب را از هر کجا باشد ، برای نجات تو دعوت می کنم.

ت) همین جوانه ی زیبا ، چند لحظه ی پیش، سر از این خاک بیرون آورد اما تشنگی ، او را از پای در آورده است.

6- در کدام بیت ، دو صفت اشاره ی این و آن ، با هم به کار رفته است؟

الف) بگفت او آنٍ من شد زو مکن یاد       بگفت این کی کند بیچاره فرهاد

ب) بیشی مطلب ز آن که درست است یقینم      کان خانه که این نقش نگارید شکسته ست؟

پ) دردا که بپختیم در این سوز نهانی          و آن خبر از آتش ما نیست که خام است

ت) یا رب ، این آتش که در جان من است       سرد کن زانسان که کردی بر خلیل

7- در عبارت " نویسنده با استفاده از این دو داستان و گنجاندن اصطلاحات امروزی در آن ، نوشته را از حالت شناخته شده آن ، خارج کرده است. این بیان خنده دار و هر نوشته ای از این گروه ، نوعی نقد اجتماعی محسوب می شودو تاثیر آن در همان زمان به نحو بارزی نمودار خواهد شد. "

الف) شش- یک     ب) چهار- یک     پ) پنج- دو        ت) سه- چهار

8- در گروه هخای اتسمی زیر ، به ترتیب چند صفت پیشین شمارشی و اشاره به کار رفته است؟

" پنج کیلو سیب – بهترین دانش آموز کلاس- نخستین روز مدرسه- یک فروند هواپیما- آن داور بین المللی – چندمین روز پیاپی- دانش آموز کلاس چهارم- این همه روزهای طلایی"

الف) سه- دو      ب) چهار- سه     پ) سه- سه     ت) پنج- سه

9- در عبارت زیر ، چند بار فعل ناگذر ( فعلی که جمله ی دو بخشی درست می کند) به کار رفته است؟

" غار ، تاریک ونمناک بود . قطره های آب از شکاف سقف می لغزید و از روی توده ای آهکی که از سقف آویزان بود ، پایین می آمد و از نوک آن به کف سنگی غار می چکید . باریکه ای از نور خورشید به داخل غار می تابید و فضا را روشن می کرد.

الف) دو      ب) پنج      پ) سه    ت) چهار

10- در عبارت زیر ، چند اسم یا صفت غیر ساده ، وجود دارد؟

" باریکه ای از نور خورشید به داخل غار می تابیدو فضا را روشن می کرد. کمال الدین ، تکه چوب نیم سوخته ای برداشت و روی دیوار غار ، تصویر مرغی را کشید که رو به سقف غار ، اوج گرفته بود. "

الف) یک           ب) دو                پ) سه                    ت) چهار

11- با توجه به شعر زیر ، به پرسش های بعدی پاسخ دهید.

" ای هدهد صبا به سبا می فرستمت              بنگر که از کجا به کجا می فرستمت

حیف است طایری چو تو در خاکدان غم          زین جا به آشیان وفا  می فرستمت

الف) از چند جمله تشکیل شده است ؟    ب) در دو بیت بالا چند فعل مضارع وجود دارد؟  

       پ) در کدام یک از مصراع ها ، مسند به کار رفته است؟      ت)

12- نوع جمله های عبارت زیر از نظر محتوا ، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

" سردار گفت: آفرین بر قلم سحر آمیزت ! من درد را فراموش کردم . نقاشی تو طبیب زخم های ماست. "

الف)    خبری- عاطفی- خبری- خبری                ب) خبری- پرسشی- خبری- خبری 

پ) خبری- عاطفی- امری- خبری                     ت) خبری- پرسشی- خبری- پرسشی

13-عبارت مقابل از چند جمله تشکیل شده است؟ " سید جمال آرام و قرار نداشت. گاه در مصر بود ، گاه در استانبول ، گاه در افغانستان و گاه در هند."

الف) چهار         ب) سه          پ) دو           ت) پنج

14- در عبارت زیر ، به ترتیب چند صفت پیشین و چند صفت پسین ( صفت بیانی) وجود دارد؟

" این روحانی پر شور ، به انگلیس که رسید ، زبان انگلیسی را در مدتی کوتاه آموخت تا به این زبان سخنرانی کند و با اندیشمندان آن ها به گفت و گو بنشیند."

الف) سه- دو           ب) دو- دو               پ) دو- سه                           ت) یک- یک

15- کدام گزینه ، از عبارت زیر ، دریافت نمی شود؟

" قلیان ها شکسته شد. تنباکو ، تحریم شد. شاه به تنگنا افتاد و توطئه ی انگلیس شکست خورد. "

الف) ترکیب اضافی             ب) مسند               پ) فعل مضارع                  ت) نهاد

16- در عبارت زیر ، کدام واژه ، هسته ی گروه اسمی نیست؟

" ای دوست ، نام من خوشبو کردی و مرا بزرگ داشتی و حرمت نهادی . ما نیز نام تو معطر گردانیم. "

الف) دوست         ب) نام         پ) بزرگ         ت) ما

17- مفهوم بیت زیر ، با کدام گزینه ، ارتباط معنایی مناسب تری دارد؟

" حیف است طایری چو تو در خاکدان غم         زین جا به آشیان وفا می فرستمت"

الف) ساقی بیا که هاتف ٍ غیبم به مژده گفت            با درد صبر کن که دوا می فرستمت

ب) جان ، یک نفس درنگ ندارد، گذشتنی است        ورنه بدین شتاب چرا می فرستمت

پ) تو پرتو صفایی ، از آن بارگاه انس              هم سوی بارگاه صفا می فرستمت

ت) تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب             جان عزیز خود ، به نوا می فرستمت

18- عبارت زیر ، تاکید بر کدام ویژگی مردم دارد؟

" قلیان ها شکسته شد. تنباکو ، تحریم شد. شاه به تنگنا افتاد و توطئه ی انگلیس شکست خورد. "

الف) یک رنگی          ب) ایمان و اعتقاد          پ) وفاداری              ت) شکست ناپذیری

19- عبارت زیر ، کدام ضرب المثل را به یاد می آورد؟

" مرا بزرگ داشتی و حرمت نهادی ، ما نیز نام تو معطر گردانیم، در دنیا و آخرت تو را بزرگ و گرامی خواهیم داشت. "

الف) گندم ندهد بار چو جو می کاری                      ب) گندم از گندم بروید جو ز جو

پ) نابرده رنج گنج میسر نمی شود                        ت) جای گل ، گل باش و جای خار ، خار

20- در بیت زیر ، کدام آرایه های ادبی وجود ندارد؟

" ای هد هد صبا به سبا می فرستمت        بنگر که از کجا به کجا می فرستمت "

الف) جناس- واج آراییی         ب) تلمیح- تشبیه                پ) تکرار- تشخیص         ت) تضاد- مراعات نظیر

21- کدام آرایه ادبی در بیت زیر ، وجود ندارد؟

حیف است طایری چو تو در خاکدان غم                        زین جا به آشیان وفا می فرستمت

الف) تشبیه                  ب) تشخیص                          پ) مراعات نظیر                       ت) ضرب المثل

22- عبارت زیر ، چه کسی را معرفی می کند؟ " نقاش و مینیاتور ساز مشهور اواخر عهد تیموری و اوایل دوره صفوی ، وی از مردم هرات و شاگرد سید احمد تبریزی بود. شاه طهماسب اول نزد او نقاشی می آموخته است. "

الف) کمال الملک       ب) کمال الدین بهزاد                پ) علیرضا عباسی                       ت) میر عماد

23- در جای خالی بیت زیر ، کدام واژه ها قرار می گیرد؟ " ای هدهد...... به ......می فرستمت           بنگر که از کجا به کجا می فرستمت"

الف) صبا- صبا             ب) صبا- سبا               پ) سبا- سبا                ت) سبا- صبا

24- در عبارت زیر ، چند وابسته پسین ( صفت بیانی) وجود دارد؟

" میهنی که در دوران دفاع مقدس ، لحظه های تلخ و شیرین بسیاری را در دل خود جای داده و از گستاخی ها و بی رحمی های دشمن، خون دل ها خورده است. "

الف)چهار                        ب) سه                     پ) پنج                     ت) دو

25- در عبارت زیر ، چند ترکیب وصفی به کار رفته است؟

" در دوران جنگ تحمیلی ، جان بر کفان ارتشی و سپاهی ، این پهنه خدایی را به بنیانی استوار و سدی نفوذ ناپذیر و پایدار در برابر هجوم وحشیانه صدام ، تبدیل کرد.

الف) هفت                        ب) هشت                      پ) نه                    ت) پنج

26- در عبارت زیر ، چند واژه غیر ساده مرکب به کار رفته است؟

" امروز نوجوانان شاداب و با ایمان و جوانان سر زنده و پاک آیین میهن اسلامی ، همانند قلل استوار و پایدارند که مایه عزت و افتخار نسل های امروز و فردایند و سیمای وطن را به زیور و شکوه خلاقیت و نو آوری می آرایند. "

الف) دو                     ب) چهار                     پ) یک                     ت) سه

27-با توجه به بیت زیر ، کدام گزینه ، نادرست است؟

" نکته ای گویمت که گر شنوی                   شاد مانی به جان و زنده به تن

و آن که حب وطن نداشت به دل                مرده زان خوب تر  به باور من

الف) دو بیت از شش جمله ، تشکیل شده است.                 ب) حب وطن ، نقش مفعولی دارد.

پ) خوب تر متمم است                                           ت) " ت" در گویمت ، نقش متممی دارد.

28- با توجه به شعر زیر ، کدام گزینه ، دریافت نمی شود؟

" تو آن درخت گردوی کهنسالی                وبیش از آن کهمن خوف تبر را نگرانم    

تو ایستاده ای    و پسران تو                               مردان نیایش و شمشیرند.  

الف) ضمیر – صفت پیشین- صفت بیانی                    ب) مفعول- فعل آینده- جمله ی 4 جزئی

پ) جمله ی 2 جزئی – مسند- مضاف الیه                 ت) نهاد- هسته گروه اسمی- فعل مضارع

29- معنی کدام یک از واژه های مشخص شده ، نادرست است ؟

الف) ای آفتاب شمایل دریا دل ( شمایل: چهره)      ب) و بیش از آن که من خوف تبر را نگرانم ( خوف: ترس)

پ) وطن من ، آه ای پوپک مودب ( پوپک : بلبل)        ت) ای رویین تن متواضع ( رویین تن: آسیب نا پذیر)

30-در عبارت زیر ، چند جمله به کار رفته که مفهوم کنایی مشترکی دارد؟

" در آن ایام که دشمن ، از آسمان و زمین ، آتش بمب و موشک بر سر مردم بی گناه این سرزمین فرو می ریخت ، ایران سرافراز هرگز رنگ نباخت و بر خود نلرزید. پایدار در برابر هجوم وحشیانه صدام و حامیان آمریکایی ، مقاومت کرد. "

الف) یک                    ب) دو                   پ)سه                  ت) چهار

31- کدام بیت ، با بیت زیر ، ارتباط معنایی دارد؟

" وآن که حب وطن نداشت به دل        مرده زان خوب تر به باور من "

الف) جهان تا جهان است آباد باش                 برو بوم مردان آزاد باش

ب) ای وطن ، ای دل مرا ماوا                   ای وطن ، ای تن مرا مسکن

پ) وطن خواه و ایران پرستنده ایم               که با عشق ایران زمین زنده ایم

ت) پس از کردگار جهان آفرین                    به تو دارد امید ایران زمین

32- عبارت زیر به چه چیزی  اشاره ( تلمیح ) دارد؟

" خدا چقدر مهربانی اش را ووسعت داد        در دورهای کویر طبس        آن اتفاق یادت هست؟

نه من بودم و نه هیچ کس                        خدا بود و گردباد  ................

الف) جنگ تحمیلی که در نهایت ، ایران به پیروزی رسید    ب) حمله آمریکایی ها به ایران و ناکام ماندن آنها

پ) نجات یافتن مردم در زمین لرزه ی ترسناک  

ت) لطف و محبت خداوند به مردمانی که در کویر خشک به سر می بردند.

33- همه ی آرایه های ادبی در عبارت زیر دریافت می شود به جز.................

" میهنی که در دوران دفاع مقدس ، لحظه های تلخ و شیرین بسیاری را به چشم دیده و گرمی خون دلاوران را بر پیکر خود احساس کرده است و از گستاخی ها ذو بی رحمی های دشمن ، خون دلها خورده است. "

الف) تشبیه                ب) کنایه                   پ) تضاد                         ت) تشخیص

34- تمام آرایه های ادبی کدام گزینه از عبارت دریافت می شود؟

" در آن ایام که دشمن ، از آسمان و زمین ، آتش بمب و موشک بر سر مردم بی گناه این سرزمین فرو می ریخت ، ایران سرافراز هرگز رنگ نباخت."

الف)جناس-  تشخیص- ضرب المثل- مراعات نظیر                           ب) کنایه- واج آرایی- مبالغه- سجع

پ)کنایه – جناس- تشبیه- مراعات نظیر                                        ت) تشخیص- ضرب المثل- مبالغه- تضاد

35- آرایه مقابل کدام بیت ، نادرست است؟

الف) ای وطن ای دل مرا ماوا                       ای وطن ، ای تن مرا مسکن ( تشخیص)

ب) نکته ای گویمت که گر شنوی                   شاد مانی به جان و زنده به تن ( جناس)

پ) و آن که حب وطن نداشت به دل                مرده زان خوب تر  به باور من  (تلمیح)

ت) ای وطن ، ای تو نور و ما همه چشم          ای وطن ، ای تو جان و ما همه تن   ( مراعات نظیر)

36- آرایه های عبارت زیر ، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

( ای آفتاب شمایل دریا دل)- ( ای اقیانوس مواج عاطفه و خشونت ) – ( در دورهای کویر طبس ، آن اتفاق ، یادت هست؟ ) –( وطن من ، آه ای پوپک مودب ) – ( دوست دارم تو را ، آن گونه که عشق را ، دریا را ، آفتاب را )

الف) تشبیه- تشبیه- کنایه- کنایه- جناس                     ب) کنایه- تشبیه- تلمیح- تشخیص- واج آرایی

پ) کنایه- تشخیص- مراعات نظیر- تضاد- واج آرایی          ت) تشبیه- تشبیه-مبالغه- جان بخشی- جناس

37- در شعر زیر ، جای خالی را کدام مصراع کامل می کند؟

" ای آفتاب شمایل دریا دل /   که نام خیابان هایت را شهیدان برگزیده اند

/  ............................/ ایستاده ایم در کنار تو ، سبز و سر بلند "

الف) ای تواناترین مظلوم               ب) ای مجمع الجزایر گل ها ، خوبی ها !

پ) ای بهار استوار !                                   ت) ای فروتن نیرومند !

38- نسبت معنایی " محال" و " غیر ممکن "با کدام گزینه ، همانند است؟

الف) تلخ و شیرین               ب) عرضه و میدان       پ) پایداری و پاسداری        ت) سیما و چهره

تاریخ ارسال : چهارشنبه 27 اسفند 1393 08:41 ب.ظ | نویسنده : شهره شهیاد

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید

تاریخ ارسال : دوشنبه 9 مهر 1397 08:27 ب.ظ

Factor effectively regarded.!
cialis tadalafil online cialis italia gratis does cialis cause gout cialis generico en mexico cialis kamagra levitra where to buy cialis in ontario cialis vs viagra cialis pills in singapore cialis cost prezzo di cialis in bulgaria
تاریخ ارسال : یکشنبه 1 مهر 1397 05:14 ب.ظ

Incredible lots of helpful material!
pharmacy canadian pharmacy meds online pharmacies online pharmacies prescriptions from canada without canada online pharmacy online pharmacies legitimate cialis canadian pharmacy canadian rxlist good canadian online pharmacies
تاریخ ارسال : سه شنبه 23 مرداد 1397 10:24 ق.ظ

With thanks, Wonderful information!
where yo buy viagra buy cheap viagra online uk buy viagra in store sildenafil or viagra how can i buy viagra without seeing a doctor viagra without presc buy viagra brand online viagra online with a prescription cheap generic viagra pills online cheap generic viagra uk
تاریخ ارسال : سه شنبه 23 مرداد 1397 01:50 ق.ظ

Amazing loads of superb material.
acheter cialis meilleur pri only best offers cialis use preis cialis 20mg schweiz cialis dosage recommendations generic cialis 20mg uk cialis generico lilly brand cialis generic buy cialis uk no prescription canada discount drugs cialis the best site cialis tablets
تاریخ ارسال : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:36 ب.ظ

Perfectly voiced indeed! .
cialis preise schweiz cialis prices in england cialis generic availability cialis 20 mg best price cialis e hiv acquisto online cialis cialis uk cialis price in bangalore callus cialis sicuro in linea
تاریخ ارسال : سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:31 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
buy viagra in malaysia how to get viagra from doctor online pharmacy usa viagra cheap sildenafil uk buy female viagra online how to buy viagra on line viagra buy online uk order viagra no prescription online viagra cheap buy tadalafil online
تاریخ ارسال : شنبه 18 فروردین 1397 10:22 ق.ظ

Truly all kinds of helpful info.
click here cialis daily uk click here cialis daily uk only best offers 100mg cialis what is cialis how to purchase cialis on line cialis 05 dose size of cialis cialis generico postepay cialis 20 mg cost cialis dosage amounts
تاریخ ارسال : شنبه 4 فروردین 1397 10:15 ق.ظ

You revealed that wonderfully.
cialis diario compra cialis herbs cialis for bph cialis 20 mg cut in half tadalafil generic enter site very cheap cialis dose size of cialis how do cialis pills work costo in farmacia cialis brand cialis generic
تاریخ ارسال : دوشنبه 16 مرداد 1396 03:27 ب.ظ
I am sure this article has touched all the internet visitors,
its really really good paragraph on building up new webpage.
تاریخ ارسال : یکشنبه 20 فروردین 1396 02:29 ق.ظ
If some one needs expert view regarding blogging afterward i
suggest him/her to pay a quick visit this website, Keep up
the fastidious work.
تاریخ ارسال : چهارشنبه 27 اسفند 1393 08:53 ب.ظ
امیدوارم هر روز بتونی مطالب خوبی بزاری

اگر می خوای راحت با بازدیدکنندگان وبلاگت ارتباط برقرار کنی

می تونی یک فرم الکترونیک بنابر نیاز خودت بسازی و اون رو را در وبلاگت قرار بدی .

با هربار ارسال اطلاعات از سوی کاربران به وسیله پیامک و ایمیل مطلع می شی و سپس می تونی در سامانه اطلاعات ارسالی را مشاهده کنی .

http://www.smartform.irایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر