تبلیغات
ادبگاه

( تست های المپیادی کتاب فارسی هشتم )

تست های دروس نهم و دهم از فارسی هشتم :

1- درهمه گزینه ها نوعی جناس وجود دارد به جز...................

الف) زرع- ذرع                ب) بیم- نیم               پ) روان – روان              ت) کامل- باطل

2- در مصراع اول بیت زیر ، صفت شمارشی به کار رفته و در مصراع دوم صفت اشاره.    

" به یک سکه قلب ، دل می فروشند       مناسب تر ، از این حراجی ندیدم."    ص              غ

3- در بیت زیر ، صفت های اشاره و شمارشی ، با هم به کار رفته است.

" تقویم چار فصل  دلم را ورق زدم     آن برگ های سبز سرآغاز سال کو؟  "    ص                غ

4- در مصراع اول بیت زیر ، واژه های ...........و............به ترتیب ، به صورت صفت .......و صفت ...........

به کار رفته اند.

" پس از سی سال روشن گشت بر خاقانی  این معنی   

که سلطانی است درویشی و درویشی است سلطانی "

5- در کدام گزینه ، وابسته ی پیشین اشاره ، کمتر به کار رفته است؟

الف) این جا سرزمین خشک و بی آبی است . تو تنها جوانه ای هستی که در این سرزمین بی حاصل سر از خاک بیرون آورده ای .

ب) زندگانی ما بر روی آن ساحل مقصود در حرکت است. این دریای بزرگ ، همیشه در جزر و مد است.

پ) تو به این سرزمین بی حاصل ، شادی بخشیده ای. آب را از هر کجا باشد ، برای نجات تو دعوت می کنم.

ت) همین جوانه ی زیبا ، چند لحظه ی پیش، سر از این خاک بیرون آورد اما تشنگی ، او را از پای در آورده است.

6- در کدام بیت ، دو صفت اشاره ی این و آن ، با هم به کار رفته است؟

الف) بگفت او آنٍ من شد زو مکن یاد       بگفت این کی کند بیچاره فرهاد

ب) بیشی مطلب ز آن که درست است یقینم      کان خانه که این نقش نگارید شکسته ست؟

پ) دردا که بپختیم در این سوز نهانی          و آن خبر از آتش ما نیست که خام است

ت) یا رب ، این آتش که در جان من است       سرد کن زانسان که کردی بر خلیل

7- در عبارت " نویسنده با استفاده از این دو داستان و گنجاندن اصطلاحات امروزی در آن ، نوشته را از حالت شناخته شده آن ، خارج کرده است. این بیان خنده دار و هر نوشته ای از این گروه ، نوعی نقد اجتماعی محسوب می شودو تاثیر آن در همان زمان به نحو بارزی نمودار خواهد شد. "

الف) شش- یک     ب) چهار- یک     پ) پنج- دو        ت) سه- چهار

8- در گروه هخای اتسمی زیر ، به ترتیب چند صفت پیشین شمارشی و اشاره به کار رفته است؟

" پنج کیلو سیب – بهترین دانش آموز کلاس- نخستین روز مدرسه- یک فروند هواپیما- آن داور بین المللی – چندمین روز پیاپی- دانش آموز کلاس چهارم- این همه روزهای طلایی"

الف) سه- دو      ب) چهار- سه     پ) سه- سه     ت) پنج- سه

9- در عبارت زیر ، چند بار فعل ناگذر ( فعلی که جمله ی دو بخشی درست می کند) به کار رفته است؟

" غار ، تاریک ونمناک بود . قطره های آب از شکاف سقف می لغزید و از روی توده ای آهکی که از سقف آویزان بود ، پایین می آمد و از نوک آن به کف سنگی غار می چکید . باریکه ای از نور خورشید به داخل غار می تابید و فضا را روشن می کرد.

الف) دو      ب) پنج      پ) سه    ت) چهار

10- در عبارت زیر ، چند اسم یا صفت غیر ساده ، وجود دارد؟

" باریکه ای از نور خورشید به داخل غار می تابیدو فضا را روشن می کرد. کمال الدین ، تکه چوب نیم سوخته ای برداشت و روی دیوار غار ، تصویر مرغی را کشید که رو به سقف غار ، اوج گرفته بود. "

الف) یک           ب) دو                پ) سه                    ت) چهار

11- با توجه به شعر زیر ، به پرسش های بعدی پاسخ دهید.

" ای هدهد صبا به سبا می فرستمت              بنگر که از کجا به کجا می فرستمت

حیف است طایری چو تو در خاکدان غم          زین جا به آشیان وفا  می فرستمت

الف) از چند جمله تشکیل شده است ؟    ب) در دو بیت بالا چند فعل مضارع وجود دارد؟  

       پ) در کدام یک از مصراع ها ، مسند به کار رفته است؟      ت)

12- نوع جمله های عبارت زیر از نظر محتوا ، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

" سردار گفت: آفرین بر قلم سحر آمیزت ! من درد را فراموش کردم . نقاشی تو طبیب زخم های ماست. "

الف)    خبری- عاطفی- خبری- خبری                ب) خبری- پرسشی- خبری- خبری 

پ) خبری- عاطفی- امری- خبری                     ت) خبری- پرسشی- خبری- پرسشی

13-عبارت مقابل از چند جمله تشکیل شده است؟ " سید جمال آرام و قرار نداشت. گاه در مصر بود ، گاه در استانبول ، گاه در افغانستان و گاه در هند."

الف) چهار         ب) سه          پ) دو           ت) پنج

14- در عبارت زیر ، به ترتیب چند صفت پیشین و چند صفت پسین ( صفت بیانی) وجود دارد؟

" این روحانی پر شور ، به انگلیس که رسید ، زبان انگلیسی را در مدتی کوتاه آموخت تا به این زبان سخنرانی کند و با اندیشمندان آن ها به گفت و گو بنشیند."

الف) سه- دو           ب) دو- دو               پ) دو- سه                           ت) یک- یک

15- کدام گزینه ، از عبارت زیر ، دریافت نمی شود؟

" قلیان ها شکسته شد. تنباکو ، تحریم شد. شاه به تنگنا افتاد و توطئه ی انگلیس شکست خورد. "

الف) ترکیب اضافی             ب) مسند               پ) فعل مضارع                  ت) نهاد

16- در عبارت زیر ، کدام واژه ، هسته ی گروه اسمی نیست؟

" ای دوست ، نام من خوشبو کردی و مرا بزرگ داشتی و حرمت نهادی . ما نیز نام تو معطر گردانیم. "

الف) دوست         ب) نام         پ) بزرگ         ت) ما

17- مفهوم بیت زیر ، با کدام گزینه ، ارتباط معنایی مناسب تری دارد؟

" حیف است طایری چو تو در خاکدان غم         زین جا به آشیان وفا می فرستمت"

الف) ساقی بیا که هاتف ٍ غیبم به مژده گفت            با درد صبر کن که دوا می فرستمت

ب) جان ، یک نفس درنگ ندارد، گذشتنی است        ورنه بدین شتاب چرا می فرستمت

پ) تو پرتو صفایی ، از آن بارگاه انس              هم سوی بارگاه صفا می فرستمت

ت) تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب             جان عزیز خود ، به نوا می فرستمت

18- عبارت زیر ، تاکید بر کدام ویژگی مردم دارد؟

" قلیان ها شکسته شد. تنباکو ، تحریم شد. شاه به تنگنا افتاد و توطئه ی انگلیس شکست خورد. "

الف) یک رنگی          ب) ایمان و اعتقاد          پ) وفاداری              ت) شکست ناپذیری

19- عبارت زیر ، کدام ضرب المثل را به یاد می آورد؟

" مرا بزرگ داشتی و حرمت نهادی ، ما نیز نام تو معطر گردانیم، در دنیا و آخرت تو را بزرگ و گرامی خواهیم داشت. "

الف) گندم ندهد بار چو جو می کاری                      ب) گندم از گندم بروید جو ز جو

پ) نابرده رنج گنج میسر نمی شود                        ت) جای گل ، گل باش و جای خار ، خار

20- در بیت زیر ، کدام آرایه های ادبی وجود ندارد؟

" ای هد هد صبا به سبا می فرستمت        بنگر که از کجا به کجا می فرستمت "

الف) جناس- واج آراییی         ب) تلمیح- تشبیه                پ) تکرار- تشخیص         ت) تضاد- مراعات نظیر

21- کدام آرایه ادبی در بیت زیر ، وجود ندارد؟

حیف است طایری چو تو در خاکدان غم                        زین جا به آشیان وفا می فرستمت

الف) تشبیه                  ب) تشخیص                          پ) مراعات نظیر                       ت) ضرب المثل

22- عبارت زیر ، چه کسی را معرفی می کند؟ " نقاش و مینیاتور ساز مشهور اواخر عهد تیموری و اوایل دوره صفوی ، وی از مردم هرات و شاگرد سید احمد تبریزی بود. شاه طهماسب اول نزد او نقاشی می آموخته است. "

الف) کمال الملک       ب) کمال الدین بهزاد                پ) علیرضا عباسی                       ت) میر عماد

23- در جای خالی بیت زیر ، کدام واژه ها قرار می گیرد؟ " ای هدهد...... به ......می فرستمت           بنگر که از کجا به کجا می فرستمت"

الف) صبا- صبا             ب) صبا- سبا               پ) سبا- سبا                ت) سبا- صبا

24- در عبارت زیر ، چند وابسته پسین ( صفت بیانی) وجود دارد؟

" میهنی که در دوران دفاع مقدس ، لحظه های تلخ و شیرین بسیاری را در دل خود جای داده و از گستاخی ها و بی رحمی های دشمن، خون دل ها خورده است. "

الف)چهار                        ب) سه                     پ) پنج                     ت) دو

25- در عبارت زیر ، چند ترکیب وصفی به کار رفته است؟

" در دوران جنگ تحمیلی ، جان بر کفان ارتشی و سپاهی ، این پهنه خدایی را به بنیانی استوار و سدی نفوذ ناپذیر و پایدار در برابر هجوم وحشیانه صدام ، تبدیل کرد.

الف) هفت                        ب) هشت                      پ) نه                    ت) پنج

26- در عبارت زیر ، چند واژه غیر ساده مرکب به کار رفته است؟

" امروز نوجوانان شاداب و با ایمان و جوانان سر زنده و پاک آیین میهن اسلامی ، همانند قلل استوار و پایدارند که مایه عزت و افتخار نسل های امروز و فردایند و سیمای وطن را به زیور و شکوه خلاقیت و نو آوری می آرایند. "

الف) دو                     ب) چهار                     پ) یک                     ت) سه

27-با توجه به بیت زیر ، کدام گزینه ، نادرست است؟

" نکته ای گویمت که گر شنوی                   شاد مانی به جان و زنده به تن

و آن که حب وطن نداشت به دل                مرده زان خوب تر  به باور من

الف) دو بیت از شش جمله ، تشکیل شده است.                 ب) حب وطن ، نقش مفعولی دارد.

پ) خوب تر متمم است                                           ت) " ت" در گویمت ، نقش متممی دارد.

28- با توجه به شعر زیر ، کدام گزینه ، دریافت نمی شود؟

" تو آن درخت گردوی کهنسالی                وبیش از آن کهمن خوف تبر را نگرانم    

تو ایستاده ای    و پسران تو                               مردان نیایش و شمشیرند.  

الف) ضمیر – صفت پیشین- صفت بیانی                    ب) مفعول- فعل آینده- جمله ی 4 جزئی

پ) جمله ی 2 جزئی – مسند- مضاف الیه                 ت) نهاد- هسته گروه اسمی- فعل مضارع

29- معنی کدام یک از واژه های مشخص شده ، نادرست است ؟

الف) ای آفتاب شمایل دریا دل ( شمایل: چهره)      ب) و بیش از آن که من خوف تبر را نگرانم ( خوف: ترس)

پ) وطن من ، آه ای پوپک مودب ( پوپک : بلبل)        ت) ای رویین تن متواضع ( رویین تن: آسیب نا پذیر)

30-در عبارت زیر ، چند جمله به کار رفته که مفهوم کنایی مشترکی دارد؟

" در آن ایام که دشمن ، از آسمان و زمین ، آتش بمب و موشک بر سر مردم بی گناه این سرزمین فرو می ریخت ، ایران سرافراز هرگز رنگ نباخت و بر خود نلرزید. پایدار در برابر هجوم وحشیانه صدام و حامیان آمریکایی ، مقاومت کرد. "

الف) یک                    ب) دو                   پ)سه                  ت) چهار

31- کدام بیت ، با بیت زیر ، ارتباط معنایی دارد؟

" وآن که حب وطن نداشت به دل        مرده زان خوب تر به باور من "

الف) جهان تا جهان است آباد باش                 برو بوم مردان آزاد باش

ب) ای وطن ، ای دل مرا ماوا                   ای وطن ، ای تن مرا مسکن

پ) وطن خواه و ایران پرستنده ایم               که با عشق ایران زمین زنده ایم

ت) پس از کردگار جهان آفرین                    به تو دارد امید ایران زمین

32- عبارت زیر به چه چیزی  اشاره ( تلمیح ) دارد؟

" خدا چقدر مهربانی اش را ووسعت داد        در دورهای کویر طبس        آن اتفاق یادت هست؟

نه من بودم و نه هیچ کس                        خدا بود و گردباد  ................

الف) جنگ تحمیلی که در نهایت ، ایران به پیروزی رسید    ب) حمله آمریکایی ها به ایران و ناکام ماندن آنها

پ) نجات یافتن مردم در زمین لرزه ی ترسناک  

ت) لطف و محبت خداوند به مردمانی که در کویر خشک به سر می بردند.

33- همه ی آرایه های ادبی در عبارت زیر دریافت می شود به جز.................

" میهنی که در دوران دفاع مقدس ، لحظه های تلخ و شیرین بسیاری را به چشم دیده و گرمی خون دلاوران را بر پیکر خود احساس کرده است و از گستاخی ها ذو بی رحمی های دشمن ، خون دلها خورده است. "

الف) تشبیه                ب) کنایه                   پ) تضاد                         ت) تشخیص

34- تمام آرایه های ادبی کدام گزینه از عبارت دریافت می شود؟

" در آن ایام که دشمن ، از آسمان و زمین ، آتش بمب و موشک بر سر مردم بی گناه این سرزمین فرو می ریخت ، ایران سرافراز هرگز رنگ نباخت."

الف)جناس-  تشخیص- ضرب المثل- مراعات نظیر                           ب) کنایه- واج آرایی- مبالغه- سجع

پ)کنایه – جناس- تشبیه- مراعات نظیر                                        ت) تشخیص- ضرب المثل- مبالغه- تضاد

35- آرایه مقابل کدام بیت ، نادرست است؟

الف) ای وطن ای دل مرا ماوا                       ای وطن ، ای تن مرا مسکن ( تشخیص)

ب) نکته ای گویمت که گر شنوی                   شاد مانی به جان و زنده به تن ( جناس)

پ) و آن که حب وطن نداشت به دل                مرده زان خوب تر  به باور من  (تلمیح)

ت) ای وطن ، ای تو نور و ما همه چشم          ای وطن ، ای تو جان و ما همه تن   ( مراعات نظیر)

36- آرایه های عبارت زیر ، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

( ای آفتاب شمایل دریا دل)- ( ای اقیانوس مواج عاطفه و خشونت ) – ( در دورهای کویر طبس ، آن اتفاق ، یادت هست؟ ) –( وطن من ، آه ای پوپک مودب ) – ( دوست دارم تو را ، آن گونه که عشق را ، دریا را ، آفتاب را )

الف) تشبیه- تشبیه- کنایه- کنایه- جناس                     ب) کنایه- تشبیه- تلمیح- تشخیص- واج آرایی

پ) کنایه- تشخیص- مراعات نظیر- تضاد- واج آرایی          ت) تشبیه- تشبیه-مبالغه- جان بخشی- جناس

37- در شعر زیر ، جای خالی را کدام مصراع کامل می کند؟

" ای آفتاب شمایل دریا دل /   که نام خیابان هایت را شهیدان برگزیده اند

/  ............................/ ایستاده ایم در کنار تو ، سبز و سر بلند "

الف) ای تواناترین مظلوم               ب) ای مجمع الجزایر گل ها ، خوبی ها !

پ) ای بهار استوار !                                   ت) ای فروتن نیرومند !

38- نسبت معنایی " محال" و " غیر ممکن "با کدام گزینه ، همانند است؟

الف) تلخ و شیرین               ب) عرضه و میدان       پ) پایداری و پاسداری        ت) سیما و چهره

تاریخ ارسال : چهارشنبه 27 اسفند 1393 09:41 ب.ظ | نویسنده : شهره شهیاد

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید

تاریخ ارسال : دوشنبه 3 تیر 1398 04:28 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
cialis daily dose generic cialis 20mg preis cf buy cheap cialis in uk rezeptfrei cialis apotheke cialis online napol cialis y deporte buy original cialis cialis generico lilly cialis 5 mg schweiz cialis generika
تاریخ ارسال : یکشنبه 2 تیر 1398 12:33 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis italia gratis where cheapest cialis we like it cialis price cialis para que sirve cialis coupons printable achat cialis en europe cialis generique cialis side effects prix de cialis cialis generique
تاریخ ارسال : شنبه 1 تیر 1398 09:52 ب.ظ

Very good stuff, With thanks.
pastillas cialis y alcoho what is cialis cialis 5mg prix tarif cialis france acheter du cialis a geneve click here to buy cialis precios de cialis generico tesco price cialis sialis cialis sicuro in linea
تاریخ ارسال : شنبه 1 تیر 1398 05:05 ق.ظ

Great stuff. Thank you.
cialis 20 mg cut in half cialis 200 dollar savings card viagra or cialis we recommend cialis info cialis reviews click here take cialis buy cialis sample pack cialis 20 mg cut in half link for you cialis price low cost cialis 20mg
تاریخ ارسال : جمعه 31 خرداد 1398 01:17 ب.ظ

This is nicely put. .
buying cialis in colombia weblink price cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis 5 effetti collaterali cialis super kamagra cialis great britain cialis 50 mg soft tab price cialis wal mart pharmacy cialis prices in england if a woman takes a mans cialis
تاریخ ارسال : پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:25 ب.ظ

Awesome facts. Appreciate it.
cialis for sale south africa cialis preise schweiz cialis tablets for sale cialis generic availability cialis diario compra cialis generico lilly cialis online nederland safe site to buy cialis online tadalafilo cialis arginine interactio
تاریخ ارسال : پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:58 ق.ظ

Beneficial facts. Many thanks!
cialis reviews callus cialis from canada cipla cialis online dose size of cialis cialis 20mg prix en pharmacie generico cialis mexico can i take cialis and ecstasy cialis pills in singapore we use it 50 mg cialis dose
تاریخ ارسال : چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:23 ق.ظ

Helpful forum posts. With thanks.
cialis super kamagra opinioni cialis generico buy cialis online buy cialis cheap 10 mg cialis professional from usa india cialis 100mg cost only here cialis pills we choice cialis uk generic cialis levitra 5 mg cialis coupon printable
تاریخ ارسال : سه شنبه 28 خرداد 1398 11:06 ق.ظ

Good write ups. Thanks.
cialis daily dose generic buy cialis cheap 10 mg purchase once a day cialis cialis lowest price miglior cialis generico cialis 20 mg effectiveness cialis 20mg click here take cialis online cialis the best site cialis tablets
تاریخ ارسال : دوشنبه 27 خرداد 1398 07:38 ب.ظ

Nicely expressed really. !
prix cialis once a da canadian cialis cipla cialis online buying cialis overnight warnings for cialis callus ou trouver cialis sur le net prezzo cialis a buon mercato cialis 5 mg effetti collateral prix cialis once a da
تاریخ ارسال : دوشنبه 27 خرداد 1398 04:41 ق.ظ

Regards! I appreciate it.
cialis purchasing only here cialis pills compare prices cialis uk buying cialis overnight cialis generika in deutschland kaufen cialis dose 30mg cialis 5 mg effetti collateral side effects of cialis buying cialis on internet generic cialis at walmart
تاریخ ارسال : یکشنبه 26 خرداد 1398 12:55 ق.ظ

Truly a lot of amazing information!
buy cialis sample pack generic cialis cialis pills in singapore cialis 5mg prix cialis generika in deutschland kaufen how do cialis pills work price cialis per pill warnings for cialis only best offers cialis use cialis sale online
تاریخ ارسال : شنبه 25 خرداد 1398 10:48 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
buy cialis cheap 10 mg buy cialis cheap 10 mg cialis 5 effetti collaterali rx cialis para comprar achat cialis en europe cialis 5 mg buy the best choice cialis woman cialis qualitat cialis great britain legalidad de comprar cialis
تاریخ ارسال : جمعه 24 خرداد 1398 06:26 ق.ظ

Amazing data. Thanks a lot.
cialis 5 mg para diabeticos prix de cialis interactions for cialis cialis name brand cheap cialis online where to buy cialis in ontario cialis ahumada low cost cialis 20mg cialis australia org cialis super acti
تاریخ ارسال : پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:20 ب.ظ

Kudos. Loads of content!

purchase once a day cialis cost of cialis per pill cialis uk next day where to buy cialis in ontario generico cialis mexico cialis generico milano buy brand cialis cheap cialis soft tabs for sale cialis reviews tarif cialis france
تاریخ ارسال : پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:40 ق.ظ

Whoa quite a lot of amazing information.
enter site very cheap cialis cialis 5 effetti collaterali we recommend cialis best buy cialis from canada tesco price cialis cialis sicuro in linea we recommend cialis info cialis dosage amounts cialis without a doctor's prescription cialis cipla best buy
تاریخ ارسال : سه شنبه 21 خرداد 1398 12:27 ب.ظ

As the admin of this website is working, no question very rapidly it will be famous, due to its feature contents.
تاریخ ارسال : سه شنبه 21 خرداد 1398 08:02 ق.ظ

With thanks, I appreciate this!
canadian cialis cialis kaufen bankberweisung cialis online nederland venta cialis en espaa tesco price cialis generic cialis in vietnam we like it safe cheap cialis ou acheter du cialis pas cher generic cialis pill online cialis 10 doctissimo
تاریخ ارسال : دوشنبه 20 خرداد 1398 03:05 ق.ظ

With thanks. Excellent stuff.
cialis generico dosagem ideal cialis il cialis quanto costa cialis qualitat only now cialis 20 mg cialis cost generic cialis at the pharmacy warnings for cialis we like it safe cheap cialis cialis e hiv
تاریخ ارسال : شنبه 18 خرداد 1398 08:59 ب.ظ

Appreciate it. Plenty of forum posts!

we choice free trial of cialis cheap cialis cialis reviews generic cialis 20mg uk cialis 20 mg effectiveness cialis generika cialis tablets tadalafil 20 mg cialis online we like it cialis soft gel
تاریخ ارسال : پنجشنبه 15 آذر 1397 10:14 ب.ظ

Great posts, With thanks!
safe site to buy cialis online effetti del cialis cialis without a doctor's prescription cialis farmacias guadalajara online prescriptions cialis online cialis tadalafil 5mg cialis online cialis tadalafil online price cialis best
تاریخ ارسال : پنجشنبه 15 آذر 1397 02:44 ق.ظ

You actually explained this perfectly!
cialis manufacturer coupon discount cialis cialis 5 mg effetti collateral cheap cialis how to buy cialis online usa acheter cialis meilleur pri prices for cialis 50mg cialis prices cialis cipla best buy side effects of cialis
تاریخ ارسال : چهارشنبه 14 آذر 1397 09:49 ق.ظ

Cheers. An abundance of posts.

buy cialis online cheapest cialis arginine interactio cialis 20mg online cialis dosagem ideal cialis acheter du cialis a geneve buy cialis cheap 10 mg cialis canada on line cialis official site generic cialis at walmart
تاریخ ارسال : سه شنبه 13 آذر 1397 10:17 ب.ظ

Thank you. Great stuff.
enter site 20 mg cialis cost buy cialis online nz only best offers 100mg cialis cialis without a doctor's prescription generic cialis levitra cialis kaufen wo buy online cialis 5mg cialis generisches kanada comprar cialis navarr if a woman takes a mans cialis
تاریخ ارسال : سه شنبه 13 آذر 1397 11:26 ق.ظ

Reliable knowledge. Thanks.
cialis name brand cheap sublingual cialis online generic cialis levitra we choice cialis uk cialis online deutschland cost of cialis per pill buy name brand cialis on line when will generic cialis be available cialis tablets venta de cialis canada
تاریخ ارسال : دوشنبه 12 آذر 1397 11:46 ب.ظ

Kudos. I enjoy it.
acheter cialis kamagra cialis e hiv usa cialis online cialis for sale brand cialis generic cialis generico in farmacia cialis canadian drugs we use it 50 mg cialis dose tadalafil 5mg cialis alternative
تاریخ ارسال : دوشنبه 12 آذر 1397 10:54 ق.ظ

You actually said that fantastically.
cialis uk cialis baratos compran uk cialis cost cialis side effects generic cialis soft gels get cheap cialis cialis per paypa cialis generico in farmacia prices on cialis 10 mg cialis from canada
تاریخ ارسال : یکشنبه 11 آذر 1397 11:16 ب.ظ

Wow lots of beneficial knowledge!
enter site 20 mg cialis cost cialis in sconto if a woman takes a mans cialis comprar cialis navarr cialis daily tadalafil tablets cialis dosage cheap cialis cialis generico milano cialis kaufen
تاریخ ارسال : یکشنبه 11 آذر 1397 10:11 ق.ظ

Thanks. Excellent information.
cialis bula miglior cialis generico achat cialis en europe cialis et insomni only best offers cialis use cialis tablets cialis in sconto cialis 30 day trial coupon cialis coupons printable cialis 20mg preis cf
تاریخ ارسال : شنبه 10 آذر 1397 11:26 ب.ظ

Nicely voiced of course. .
generic cialis at walmart cialis australia org cialis 05 we use it 50 mg cialis dose precios de cialis generico buy online cialis 5mg cialis name brand cheap cialis 5 mg funziona cialis generique 5 mg we recommend cialis best buy

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30