تبلیغات
ادبگاه

( تست های المپیادی کتاب فارسی هشتم )

تست های درس پنجم و ششم از فارسی هشتم 

1-- کدام یک از قالب های شعر فارسی به قالب پند و اندرز معروف است؟

الف- غزل          ب- قصیده             پ- مثنوی                 ت- قطعه

2- کدام یک از شاعران معاصر در ادبیات تعلیمی ، بیش تر فعالیت کرده است؟

الف- پروین اعتصامی       ب- ملک الشعرای بهار         پ- شهریار          ت- نیما یوشیج

3- در گرو ه های اسمی زیر ، هسته و وابسته را مشخص کنید .

الف- آن دو مرد دانشمند درستکار ایرانی                 ب- همان چهار دانشجوی موفق مسابقات کشوری

پ- آن رزمنده ی وارسته ی ایران اسلامی                ت- همین پهلوان نامی شاهنامه ی فردوسی

4- در بیت زیر ، واژه های " جان" و " سخن گفتن " گروه اسمی هستند.   درست             نادرست

به نام خدایی که جان آفرید             سخن گفتن اندر زبان آفرید

5- نقش دستوری واژه های مهربان – نور  و دل ، در بیت زیر ، به ترتیب ، مسند، متمم و متمم است. 

درست                نادرست

6- در عبارت زیر ، واژه های .....و...........و..........هسته گروه اسمی هستند.

" به جهان شفاف نگاهت می اندیشم که می توانم بال بگشایم و اوج هستی را تماشا کنم. "

7- واژه های خورشید- نگاه- گل- قرص که به عنوان هسته گروه اسمی بیت زیر می باشند ، به ترتیب چه نقشی را گرفته اند؟

خورشید خم شد تا نگاهت را ببوسد     گل غنچه شد تا قرص ماهت را ببوسد

الف- نهاد- مسند- مسند مفعول          ب- نهاد- مفعول –نهاد مفعول

پ- مفعول- مفعول- متمم- نهاد            ت- مسند- نهاد- متمم- مفعول

8- درکدام بیت ، گروه های اسمی ، به ترتیب ، نقش نهادی و مفعولی ، پذیرفته اند.

الف- پرستار امرش همه چیز و کس       بنی آدم و مرغ و مور و مگس

ب- جهان متفق بر الهیتش                     فرو مانده از کنه ماهیتش

پ- بشر ماورای جلالش نیافت              بصر ، منتهای جمالش نیافت

ت- محال است سعدی که راه صفا          توان رفت جز بر پی مصطفی

 9- بیت " ده روزه مهر گردون ، افسانه است و افسون       نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا "

از چند جمله تشکیل شده است؟   الف- دو          ب- سه         پ- چهار         ت- یک

10- در کدام بیت ، سه فعل مضارع اخباری- امری- مضارع التزامی به کار رفته است؟ 

الف- زین گفته سعادت تو جویم            پس یاد بگیر هر چه گویم

ب- چون این دو شوند از تو خرسند       خرسند شود ز تو خداوند

پ- می کوش که هر چه گوید استاد        گیری همه را به چابکی یاد

روزی که نکرده ای در آن کار             آن روز زعمر خویش مشمار

11-در کدام گزینه اسم غیر ساده وجود دارد؟

الف- از گفته او مپیچ سر را               ب- هر شب که روی به جامه خواب

پ- کان روز به علم تو چه افزود          ت- آن روز ز عمر خویش مشمار

12- در بیت زیر به ترتیب ، واژه های گفته- سعادت – و هرچه - چه نقشی دارند؟

زین گفته سعادت تو جویم            پس یاد بگیر هر چه گویم

الف- متمم- مفعول- مفعول / ب- نهاد- مفعول- نهاد / پ- متمم- مفعول- نهاد  / ت- نهاد – مغعول- مغعول

13-در کدام بیت ، وابسته های پیشین به کار رفته در داخل پرانتز درست است ؟

الف- می کوش که هر چه گوید استاد        گیری همه را به چابکی یاد (صفت مبهم- صفت مبهم)

ب- در آن کویر سوخته ، آن خاک بی بهار                حتی علف ، اجازه زیبا شدن نداشت

(صفت اشاره- صفت اشاره)

پ- کان روز به علم تو چه افزود     وز کرده خود چه برده ای سود؟( صفت تعجبی- صفت پرسشی)

ت- چون این دو شوند از تو خرسند       خرسند شود ز تو خداوند  (صفت اشاره- صفت شمارشی)

14- تعداد جمله کدام بیت نادرست است ؟

الف- کان روز به علم تو چه افزود            وز کرده خود ، چه برده ای سود  ( 2 )

ب- زنهار مگو سخن بجز راست               هر چند تو را در آن ضررهاست    ( 3)

می باش به عمر خود سحر خیز              وز خواب سحر گهان بپرهیز    ( 3)

چون با ادب و تمیز باشی                       پیش همه کس عزیز باشی         ( 2)

15- حدیث " قولو الحق ولو علی انفسکم " از پیامبر (ص) با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟

الف- می باش به عمر خود سحر خیز             وز خواب سحر گهان بپرهیز    

ب- چون این دو شوند از تو خرسند                خرسند شود زتو خداوند

پ- زنهار مگو سخن بجز راست                     هر چند تو را در آن ضررهاست

ت-  روزی که نکرده ای در آن کار                  آن روز ز عمر خویش مشمار

16- کدام آرایه در بیت زیر وجود دارد؟

" زنهار مگو سخن بجز راست                  هر چند تو را در آن ضررهاست"

الف- تضمین                 ب- تلمیح                 پ- تشبیه                   ت- جناس

17- کدام آرایه در بیت زیر وجود دارد؟

" با چشم ادب نگر پدر را      از گفته او مپیچ سررا "

الف- کنایه             ب- تشبیه                  پ- تضاد                  ت- تشخیص

18- عبارت زیر ، چه کسی را معرفی می کند؟

" شعر او ساده ، روان و مشتمل بر کلمات و تعبیرات عامیانه است و مسائل مختلف اجتماعی را زبانی ساده و شوخی های نیشدار بیان می کند."

الف- ملک الشعرای بهار    ب- ایرج میرزا       پ- اشرف الدین حسینی       ت- میرزاده  عشقی

19- در بیت زیر ، چند واژه مخفف وجود دارد؟

" می باش به عمر خود سحر خیز         وز خواب سحر گهان بپرهیز "

الف- یک                     ب- دو                     پ- سه                      ت- چهار  

20- شعر زیر بیانگر کدام نوع ادبیات است؟

زنهار مگو سخن بجز راست                   هر چند تو را در آن ضررهاست

روزی که نکرده ای در آن کار                   آن روز ز عمر خویش مشمار

21- در کدام گزینه ، نقش دستوری واژه بهلول با بقیه فرق می کند؟

الف- شیخ سلام کرد . بهلول جواب سلام او را داد.

 ب- مریدان از پی او می رفتند. شیخ از احوال بهلول پرسید. 

 پ- بهلول فرمود:باری طعام خوردن خود می دانی  ؟  /  ت- چون بهلول به ویرانه ای رسید ، باز نشست.

22-بن مضارع فعل های عبارت زیر ، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ 

" او را در صحرایی یافتندو شیخ را پیش او بردند . شیخ سلام کرد . بهلول جواب سلام او را داد. "

الف- یافت –برد- کن- دهد               ب- یاب- برد- کند- ده      

  پ- یافت- بر- کند- دهد                ت- یاب- بر- کن- ده

23- نقش دستوری واژه های مشخص شده عبارت زیر ، به ترتیب ، در کدام گزینه آمده است

"بهلول ، جواب سلام او را داد. فرمود : تویی شیخ بغدادکه مردم را ارشاد می کنی؟ "

الف-نهاد- مفعول- نهاد- مفعول                     ب- نهاد- مضاف الیه – مسند- نهاد

پ- نهاد- مفعول - مفعول - مفعول                 ت- نهاد- مضاف الیه – مسند-مفعول

24- کدام گزینه از عبارت زیر ، دریافت نمی شود

" اهل هر خانواده متناسب با آن آداب و معیارهای اخلاقی تربیت می شوند و حریم و حرمت یکدیگر و

اجتماع را پاس می دارند."

الف- صفت مبهم             ب- صفت اشاره           پ- صفت بیانی          ت- جمله ی چهار بخشی

25- در عبارت زیر ، کدام یک از واژه ها ،  هسته ی گروه اسمی ، به حساب نمی آید؟

" امروزه  این ابزارها ، کارایی ندارند. اکنون عصر چیرگی ماشین و رایانه و به طور کل ، روزگار تسلط

   دستاوردهای علمی و فناوری بر تار و پود زندگی بشر است."

الف- ابزار           ب- ماشین                 پ- روزگار               ت- تار و پود

26- در عبارت زیر ، به ترتیب ، چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی وجود دارد؟

"خانواده ، کوچک ترین بخش اجتماع است و برای خود ، هنجار و حریم و قانون و آدابی دارد. اهل هر خانواده ،

متناسب با آن معیارهای اخلاقی ، تربیت می شوندو حریم و حرمت یک دیگر را پاس می دارند. "

الف- پنج- چهار                     ب- چهار- سه            ت- چهار – چهار               ث- سه- پنج

27-در عبارت زیر ، چند صفت بیانی به کار رفته است؟

" یکی از آسیب های جدی جامعه ماشینی ، استفاده نابه جا و نسنجیده از امکاناتی است که فراهم آمده    است . گویی هر یک ، ابزاری شده اند تا ما را از هویت اصلی خویش ، دور سازند. "

الف- چهار                  ب- پنج                  پ- سه                     ت- شش 

28- به " وسیله ی چوبی و مهره ای حساب و کتاب قدیم ، ...................می گفتند."

الف- چرتکه                 ب- اسطرلاب                 پ- چاپار               ت- ماشین حساب

29- جولاهه یعنی:     الف- آهنگر          ب- نقاش            پ- بافنده               ت- خیاط

30- پیام و مفهوم عبارت زیر ، در کدام بیت نیامده است؟

" در سخن گفتن نیز باید اول ، دل پاک باشد و نیت درست باشد و آن گفتن برای رضای خدا باشد و گرنه

    سکوت و خاموشی بهتر  و نیکوتر باشد. "

الف- نباید سخن گفت ناساخته                    نشاید بریدن نینداخته

ب- کمال است در نفس انسان سخن            تو خود را به گفتار ، ناقص مکن

پ- مکن پیش دیوار ، غیبت بسی                 بود کز پسش ، گوش دارد کسی

ت- تامل کنان در خطا و صواب                     به از ژاژ خایان حاضر جواب   (ژاژ خایان بیهوده گویان )

31- کدام آرایه ادبی ، در عبارت زیر به کار رفته است؟

" این ها که تو گفتی همه فرع است و اصل در خوردن آن است که لقمه حلال باید و اگر حرام را صد

    از این گونه آداب به جا بیاوری  و  سبب تاریکی دل شود ."

الف- کنایه- تضاد- مراعات نظیر                            ب- سجع- تشبیه- تضاد          

 پ- واج آرایی- کنایه- ضرب المثل                         ت- کنایه – تشبیه -  واج آرایی

32- عبارت زیر ، کدام اثر را معرفی می کند ؟

کتابی است تالیف محمد بی منور در شرح حال و سخنان ابو سعید ابو الخیر.

الف- اسرار التوحید            ب- جامع التمثیل             پ- نگارستان                ت- روح الارواح

33- در بین واژه های زیر چند واژه ، جمع است ؟

دستاورد- فناوری- اخلاق- آداب- اعتقادات- امکانات- مظاهر- جمال- نشان- اسارت- فضایل- هنجارها- دیگران

الف- ده                     ب- نه                       پ- هشت                  ت- هفت 

34- رابطه کدام دو واژه ، مانند بقیه نیست ؟

الف- یارانه و کامپیوتر    ب- جلوه و ظاهر     پ- فضیلت و برتری     ت- کاربر و استفاده کننده

35- کدام یک از گزینه ها، در واژه ی زیر ، هم خانواده ای ندارد ؟

" عارفان- احوال- خَلق- مستمعان- طعام – معترف- اصل- بغض- رضا- دعوی "

الف- ادعا                ب- حصول                 پ- مخلوق                       ت- اعتراف 

----------------------------------------------------------------------------------------------

تاریخ ارسال : چهارشنبه 27 اسفند 1393 08:33 ب.ظ | نویسنده : شهره شهیاد

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید

تاریخ ارسال : یکشنبه 4 تیر 1396 08:22 ب.ظ
Glad to be one of the visitors on this awe inspiring website :
D.
تاریخ ارسال : سه شنبه 2 خرداد 1396 04:49 ق.ظ
I am no longer certain the place you're getting your information, however good topic.
I must spend some time studying more or working out more.

Thank you for excellent information I was on the lookout for this information for my mission.
تاریخ ارسال : جمعه 25 فروردین 1396 09:15 ق.ظ
Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you might be a great author.I will remember to bookmark your
blog and will often come back down the road.
I want to encourage you to ultimately continue your great posts, have
a nice weekend!

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر