تبلیغات
ادبگاه

( تست های المپیادی کتاب فارسی هشتم )

تست های درس اول از فارسی هشتم 

1-در عبارت زیر، نویسنده به ترتیب،در جمله های چندم از شیوه ادبی ،استفاده نکرده است؟

" ده روز از محرم می گذشت . آن روز از آسمان آتش می بارید . خورشید بی رحمانه می سوخت. چند روزی بود که سپاه دشمن آب را قطع کرده بود. "

الف) اول – چهارم- پنجم                        پ)دوم- سوم – چهارم

ب) دوم- چهارم- پنجم                            ت) اول- سوم- چهارم

2- بیت: " ای نام نکوی تو ،سر دفتر دیوان ها       وی طلعت روی تو ، زینت ده عنوان ها " از چند جمله ، تشکیل شده است؟

الف) دو        ب) سه     پ) چهار     ت) پنج

3-تعداد جمله ها در کدام بیت نادرست  آمده است؟

الف) به نام خدایی که جان آفرید          سخن گفتن اندر زبان آفرید   (2)

ب)یکی را به سر برنهد تاج بخت       یکی را به خاک اندر آرد ز تخت (2)

پ) گلستان کند آتشی بر خلیل           گروهی بر آتش برد زآب نیل (2)

ت) جهان ، متفق بر الهیتش              فرو مانده از کنه ماهیتش (2)

4- در بیت " چشم دل باز کن که جان بینی     آن چه نادیدنی است آن بینی "   چند مفعول به کار رفته است؟

الف) دو                   ب) سه                     پ) چهار                    ت)یک

5- جمله های همه بیت ها از نظر تعداد اجزا (بخش) یکسان هستند به جز ............

الف) نیت من در نماز و در دعا         ترس بود و وحشت از خشم خدا

ب)در دل او دوستی جایی نداشت      مهربانی هیچ معنایی نداشت

پ) هر چه می پرسیدم از خود از خدا        از زمین از آسمان از ابرها

ت) عادت او نیست خشم و دشمنی      نام او نور و نشانش روشنی

6- در کدام یک از بیت های زیر ،دو فعل ماضی و مضارع با هم به کار رفته است؟

الف) در دل او دوستی جایی نداشت       مهربانی هیچ معنایی نداشت

ب) مهربان و ساده و بی کینه است          مثل نوری در دل آیینه است

پ) می توانم بعد از این با این خدا      دوست باشم ،دوست ،پاک و بی ریا

ت) زود پرسیدم ،پدر ،این جا کجاست ؟        گفت: این جا خانه خوب خداست

7- جمله های بیت زیر ، به ترتیب ، چند بخشی (جزئی) هستند؟

" زود می گفتند : این ، کار خداست        پرس و جو از کار او کاری خطاست "

الف) دو بخشی – سه بخشی- سه بخشی       ب) چهار بخشی – سه بخشی- سه بخشی

پ) سه بخشی- سه بخشی- سه بخشی        ت) چهار بخشی – چهار بخشی- دو بخشی

8- در کدام بیت ،کنایه های بیشتری به کار رفته است؟

الف) خداوند بخشنده دستگیر           کریم خطا بخش پوزش پذیر

ب)یکی را به سر برنهد تاج بخت     یکی را به خاک اندر آرد ز تخت

پ) به درگاه لطف و بزرگیش بر             بزرگان نهاده بزرگی زسر

ت) جهان ، متفق بر الهیتش              فرو مانده از کنه ماهیتش

9- آرایه مقابل کدام بیت ،نادرست است؟

الف) پرستار امرش همه چیز و کس          بنی آدم و مرغ و مور و مگس ( جناس)

ب) یکی را به سر برنهد تاج بخت             یکی را به خاک اندر آرد ز تخت (جناس)

پ) تامل در آیینه دل کنی                        صفایی به تدریج حاصل کنی (تشبیه)

ت) گلستان کند آتشی بر خلیل                 گروهی بر آتش برد ز آب نیل (تلمیح)

10- همه آرایه های ادبی در بیت زیر وجود دارد به جز...........

" چشم دل باز کن که جان بینی    آن چه نادیدنی است آن بینی "

الف) تشخیص     ب)تشبیه      پ)جناس         ت)واج آرایی

11- آرایه های مقابل کدام بیت نادرست است؟

الف) هیچ کس از جای او آگاه نیست     هیچ کس را در حضورش راه نیست    ( جناس – کنایه)

ب) دوستی از من به من نزدیک تر    از رگ گردن به من نزدیک تر      ( تلمیح – واج آرایی )  

پ) عادت او نیست خشم و دشمنی    نام او نور و نشانش روشن   ( نغمه حروف- تلمیح)

ت) پیش از اینها خاطرم دلگیر بود    از خدا در ذهنم این تصویر بود      ( جناس- کنایه)

12- عبارت زیر چه کسی را معرفی می کند ؟

" از شاعران دوره افشاریه و زندیه است . در سرودن غزل از سعدی و حافظ ، پیروی می کرد. ترجیع بند عرفانی وی نیز معروف است."

الف) مستوره کردستانی      ب) هاتف اصفهانی     پ) ظالب آملی      ت) صائب تبریزی

13- همه آثار زیر از قیصر امین پور است به جز .....................

الف) در کوچه آفتاب      ب) از آسمان سبز     پ) به قول پرستو       ت) آینه های ناگهان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تست های درس دوم از فارسی هشتم

1-در بیت زیر واژه های ......و...........به ترتیب ،مشبه و مشبه به هستند .

    ز راز دلم ، باد بویی نبرد          که چون غنچه سر بسته خندیده ام

2-در مصراع " من این جا چون نگهبانم تو چون گنج" کدام رکن تشبیه حذف شده است؟

الف) مشبه           ب) مشبه به         پ)  وجه شبه         ت) ادات تشبیه

3-در عبارت زیر ، به ترتیب ، چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی وجود دارد؟

" روشنی روز که همه چیز را می گشاید ، چشمانشان را می بندد، زیرا خفاش از حرکت در نور 

درخشان، ناتوان است و تاریکی شب که هر چیز را به خواب فرو می برد ، چشمان آنها را باز می کند. " 

الف) سه- چهار           ب) دو- چهار          پ) سه – پنج            ت) یک- یک

4-  نوع و زمان فعل های عبارت زیر ، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

در حالی که فرزندانشان بخ آنها چسبیده اند ، پرواز می کنند. فرزندان از مادرانشان جدا

نمی شوند تا آن هنگام که اندامشان نیرومند شود و بال ها ، قدرت پرواز کردن پیدا کند."

الف) ماضی بعید- ماضی استمراری- مضارع اخباری- مضارع اخباری- مضارع التزامی

ب) ماضی نقلی-مضارع اخباری- مضارع اخباری- مضارع التزامی- مضارع التزامی

پ) ماضی التزامی- ماضی استمراری- ماضی استمراری- مضرع التزامی- آینده

ت) ماضی نقلی- مضارع اخباری- ماضی استمراری- مضارع اخباری- مضارع التزامی

5-بن مضارع فعل های عبارت زیر ، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

" اکنون اگر می خواهی ، در مورد شگفتی آفرینش ملخ ، سخن بگو که خدا برای او دو چشم سرخ و دو حدقه ، چونان ماه تابان آفرید و به او گوش پنهان و دهانی متناسب اندامش بخشید. 

الف) خواست- گوی- آفرین- بخشا            ب) خواه- گو- آفرین- بخش   

پ) خواه- گو- آفرید- بخش                ت) خواست- گوی- آفرید- بخشا

6-نقش دستوری گروه های اسمی مشخص شده زیر ، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

" گویا چادری سیاه افکنده ، پنداری با رنگ سبز تندی در هم آمیخته که در کنار شکاف

گوشش ، جلوه خاصی دارد. "

الف) نهاد- متمم- مفعول      ب) نهاد- متمم- نهاد  

  پ) صفت- متمم- مفعول    ت) صفت- متمم- قید

7-  کدام گزینه در بیت زیر وجود ندارد؟

" عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند     چون برآید این همه گل های نغز کامکار ؟"

الف) مضارع اخباری   ب) ترکیب وصفی   پ) وابسته پیشین    ت) مفعول 

8-نقش های دستوری واژه های مشخص شده بیت زیر ، به ترتیب ، در کدام گزینه آمده است؟

" راستی را کس نمی داند که در فصل بهار      از کجا گردد پدیدار ، این همه نقش و نگار ؟ ”

الف) مفعول- مضاف الیه- مسند- مفعول     ب) متمم- متمم- نهاد- مفعول

پ) قید- مضاف الیه- مسند- نهاد             ت) مفعول- متمم- نهاد- نهاد

9-در عبارت زیر ، به ترتیب ، چند صفت پیشین و پسین به کار رفته است؟

" خورشید هر لحظه نور گرم و سوزانش را بیش تر بر سینه زمین پهن می کرد. در اطراف سنگ ،

همه چیز آرام بود مثل این بود که در آخرین لحظه های زندگی خود می خواسته چیزی به مرداب بگوید.

الف) دو- دو          ب) سه- دو         پ) دو- چهار           ت) سه- چهار 

10-در کدام گزینه ، " مرداب " نقش دستوری متفاوتی با بقیه دارد؟

الف) روی یکی از نی های درون مرداب نشست و آن را تکان داد.

ب) مرداب اخم هایش را در هم کشید و گفت : من سر سبزی را دوست ندارم.

 پ) آیا مرداب قبول کرد خودش را به من برساند؟

ت) سنجاقک گفت: اگر مرداب راه می افتاد ، دیگر مرداب نبود.

11-در عبارت زیر ، نقش دستوری واژه های  " دوست، جوانه، تشنه، آب"  در کدام گزینه آمده است؟

" سنجاقک گفت: دوست من ! در چند قدمی تو جوانه ای در حال مرگ است. جوانه تشنه است

و آب می خواهد. "

الف) نهاد- مفعول- مسند- نهاد     ب)منادا- مفعول- مسند- نهاد   

 پ) نهاد- نهاد- مفعول- مفعول     ت) منادا- نهاد- مسند- مفعول

12-معنی چند واژه که در داخل پرانتز رو به رو آمده ، نادرست است؟ 

(بی همتا: بی نظیر)(اسرار: رازها)(حکیمانه: خردمندانه)(چندان: آن اندازه )( دفع: نتوانستن )   

( جایگاه ویژه: مکان مخصوص)( انباشته: درهم )(زرناب: طلای خالص )( جلوه: پیدایی )(جثه:  پیکر)

الف)   یک             ب) دو             پ) سه             ت) چهار

13-عبارت زیر ، با کدام یک از بیت های زیر ارتباط معنایی ندارد؟

" اگر اندیشه ات را به کار گیری تا بتوانی به راز آفرینش پی ببری ، دلایلی روشن به تو

خواهندگفت که آفریننده مورچه کوچک ، همان آفریدگار درخت بزرگ خرماست."

الف) برگ درختان سبز ، در نظر هوشیار             هر ورقش دفتری است ،معرفت کردگار

ب) حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد        این همه نقش ،در آینه ی اوهام افتاد

پ) به جهان خرم از آنم که جهان ، خرم از اوست    عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

ت) به به نزد آن که جانش در تجلی است               همه عالم کتاب حق تعالی است

14- عبارت زیر ، توصیف چه چیزی است؟

" دسته گلی است که از شکوفه های رنگارنگ گل های بهاری فراهم آمده است."

الف) فصل بهار و طبیعت زیبا         ب) ریزش برگ های پاییز  

پ) پرهای رنگارنگ طاووس          ت) پارچه های رنگارنگ زیبا

15- -بیت: " نور خورشید در جهان فاش است   آفت از ضعف چشم خفاش است"  با کدام بیت

ارتباط معنایی ندارد؟

الف) یار بی پرده از در و دیوار      در تجلی است یا اولی الابصار  (اولی الابصار : دانایان)

ب) شمع جویی و آفتاب بلند        روز بس روشن و تو در شب تار

پ) ما عبث در سینه دریا نفس را سوختیم / گوهر مقصود در دامان ساحل بوده است ( عبث: بیهوده)

ت) زهی نادان که او خورشید تابان   به نور شمع جوید در بیابان     (زهی: شگفتا)-

16- در داستان  " جوانه و سنگ" ،  مرداب  نماد چگونه انسانی است؟ 

الف) نیازمند          ب) بی تفاوت          پ) ظالم          ت)ایثارگر

17- همه آرایه های ادبی در بیت زیر وجود دارد به جز.............

" برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه     ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار ؟

الف) تشبیه        ب) تضاد        پ) تشخیص         ت) نغمه حروف

18- در عبارت زیر ، چند بار آرایه جان بخشی ، به کار رفته است؟

" خورشید سرش را به سینه آسمان تکیه داده بود و گرم تر از همیشه می تابید . جوانه

به سختی نفس می کشیدو سنگ با اندوه بسیار به او نگاه می کرد. "

الف) یک             ب) دو             پ) سه               ت) چهار

19-کدام گزینه ، کنایه نیست؟

الف) از پای در آورد      ب) بی تاب شده بود      

 پ) خشکش زد        ت) اخم هایش را در هم کشید

20- نهج البلاغه ، گزیده ای از نامه ها ، سخنان و کلمات قصار امیر مومنان ، حضرت علی (ع)

است که عالم بزرگوار شیعی .......آن را گرد آورده است.

الف) سید رضی            ب) دکتر سید جعفر شهیدی  

پ) علامه طباطبایی      ت) عبد الکریم حائری

21- میرزا حبیب الله شیرازی متخلص به " قا آنی" از شاعران دوره قاجار است . وی کتاب ........

را به شیوه گلستان سعدی نوشت.

الف) منشآت       ب) پریشان      پ) بهارستان      ت) نگارستان

22- در کدام گزینه ، فاصله میان واژه ایز ، کاربرد ندارد ؟

الف) او هر روزنامه ای می خواند      ب) برو درس بخوان مثل پدرت بی سواد نباش

پ) برای من یادگاری نوشت            ت) برای این کار هم راه دارد.

23- هم خانواده واژه های " متناسب ، حواس ، اشیا، دفع، میل" در کدام گزینه است؟

الف) تناسب- حس- شئ- مدافع- تمایل               ب) مناسب- احساس- شیوع- دفاع- مایل

  پ) نسبت- محسوس- شئ- تدافع- تماثیل         ت) مناسب- حس- شیوع- دفاع- امیال

24- هم خانواده ، مترادف و متضاد واژه " هجر" در کدام گزینه آمده است؟

الف) مهاجر- غم – شادی       ب) هاجر- دوری- وصل

پ) مهجور- نالان- نزدیکی     ت) تهاجم- دوری- نشاط

25 - در عبارت زیر ، به ترتیب ، چند فعل ماضی و مضارع با هم به کار رفته است؟

" سنگ با بی صبری در انتظار بازگشت سنجاقک بود . گاهی چشم هایش را می بست و به فکر فرو می رفت .به سبزه ها و جوانه های بی شماری فکر می کرد که پس از جاری شدن مرداب ، به دنیا می آیند. "

الف) دو- سه            ب) یک- چهار      

    پ) سه- دو           ت) چهار- یک


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

تست های درس سوم از فارسی هشتم 

1-در مصراع ..............بیت زیر ، آرایه نغمه حروف آشکارتر است .

" بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران      کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران "

2- در بیت زیر ، چند حرف و صدا نغمه حروف را به وجود آورده اند؟

" جان بی جمال جانان ، میل جهان ندارد      هر کس که این ندارد ، حقا که آن ندارد"

الف) یک     ب) دو         پ)سه         ت) چهار 

3-عبارت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟

" ایرانیان با دیگر مردمان ، پیوسته به مردی و داد و دانایی رفتار می کرده اند . بیهوده نیست که

سرزمین ما را ایران می نامند که به معنی سرزمین آزادگان است و آزاد زادگان ."

الف) سه         ب)چهار       پ) پنج         ت)شش   

4- در عبارت زیر ، به ترتیب ، چند ترکیب وصفی و چند ترکیب اضافی وجود دارد؟

" دشمنان تیره رای و خیره روی ما نیز به ناچار ، این سرزمین را بدین نام سپند و ارجمند می نامند."

الف) چهار-دو           ب)  سه- سه              پ) دو- چهار                  ت) شش- یک 

5- در عبارت زیر چند فعل ماضی به کار رفته است؟

" دشمنی که جز زشتی و پلشتی و کاستی و ناراستی و ددی و بدی نمی تواند و نمی خواهد دید . هنگامی که ایران و ایرانی را می ستاید ، ناچار گردیده است که در برابر بزرگی و والایی این دو سر فرود آورد و زبان به ستایش بگشاید. "

الف) سه      ب) دو          پ) یک            ت) چهار 

6- در عبارت زیر چند وابسته پسین (صفت بیانی ) وجود دارد؟

" میهن شکوهمند ما ، این خاستگاه بخردان و دانایان و روشن رایان ، این کانون روشنی و راستی ، این کشور مردان گرد ، یلان پردل ، دلیران و شیران ، پهلوانانی نامدار ، سرزمینی است که ما بدان می نازیم و سر از همگنان بر می افرازیم. "

الف) سه          ب) چهار          پ) پنج            ت) هفت

7- در عبارت زیر به ترتیب ، چند مفعول ، متمم و وابسته پیشین به کار رفته است؟

" هر کس ایران را بشناسد ، خواهد کوشید که در آبادی ، آزادی ، شکوفایی و توانایی ، پیروری و بهروزی آن از هیچ تلاش و تکاپویی باز نماند و دریغ نورزد. "

الف) یک- پنج- سه     ب) یک- هفت- سه         پ) یک- هشت- دو      ت) دو- شش- یک

8-در عبارت زیر چند گروه اسمی وجود دارد؟

" فرمانروایی ، فرزندان خود را پند می داد و چوبه تیری از تیردان کشید و به ایشان داد و گفت : بشکنید."

الف) شش       ب) هفت        پ) هشت           ت) پنج  

9- در عبارت زیر ، کدام واژه ، هسته گروه اسمی نیست؟

" ای فرزندان، حال شما در زندگی ، این چنین است تا هنگامی که یاور و پشتیبان هم باشید ، دشمن نمی تواند بر شما چیره شود."

الف) فرزندان       ب) دشمن      پ) این چنین           ت) هم 

10- در کدام گزینه ، واژه ها نادرست معنی شده اند؟

الف) ( درازنا:طول) (فر: شکوه) (فروغ: روشنایی) 

ب) ( فرزانگی: خردمندی) (فرهیختگی: علم آموختگی) ( آزادگان: جوانمردان) 

پ) ( تیره رای : بد اندیش) ( خیره روی : سرکش) ( خامه: قلم)

ت) خاستگاه: مبدا) ( گرد: بزرگ) (یلان: خردمندان) 

11-بیت : " سر به هم آورده دیدم برگ های غنچه را      اجتماع دوستان یکدلم آمد به یاد " 

بر چه چیزی تاکید دارد؟

الف) فراوانی گلها                            ب) اتحاد دوستان صمیمی   

 پ) جمعیت بسیار زیاد                    ت) مهربانی دوستان قدیمی

12- معنی کدام گزینه نادرست است ؟

الف) ستایشی است پیراسته از هر آلایشی( ستایشی است که از هر گونه آلودگی پاکیزه است)

ب) سر از همگنان بر می افرازیم( نسبت به همه سر بلند و سر افراز هستیم.) 

پ) نستوه،استوار چون کوه می کوشند( خستگی ناپذیر ، پایدار و مانند کوه بااستقامت

تلاش می کنند.) 

ت) باری است که بر دوش تو نهاده شده است ( خستگی و سختی فقط برای تو است.) 

13- مفهوم عبارت زیر از کدام بیت دریافت می شود؟

" تا هنگامی که یار و پشتیبان هم باشید ، دشمن نمی تواند بر شما چیره شود و سالیان دراز می توانید پیروز و ظفر مند به سر برید. "

الف) مورچگان را چو بود اتفاق                              شیر ژیان را بدرانند پوست ¦  

ب) دوست آن باشد که گیرد دست دوست            در پریشان حالی و درماندگی ¦  

پ) خدا را بر آن بنده بخشایش است        که خلق از وجودش در آسایش است ¦ 

ت) گر هزاران دام باشد هر قدم                      چون تو با مایی نباشد هیچ غم ¦ 

14-کدام آرایه در عبارت زیر وجود ندارد ؟ " هنگامی که ایران و ایرانی را می ستاید ، ناچار گردیده است که در برابرزندگی  و والایی این دو ، سر فرود آورد و زبان بر ستایش بگشاید. "

الف) جناس      ب) کنایه      پ) تشبیه          ت) مراعات نظیر  

15- در کدام گزینه آرایه های " تشخیص" و " واج آرایی" وجود دارد؟

الف) آن است که کشور ما همواره ، سرزمین سپند فر و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است. 

ب) برترین و استوارترین ستایش ، آن است که بر زبان و خامه دشمن ، روان می شود.  

پ)این خاستگاه بخردان و دانایان و روشن رایان ، سرزمینی است که ما بدان می نازیم.  

ت) بخوان و بجوی و بپوی و ایران و خود را بشناس  و پروردگار پاک را سپاس بگزار.  

16- کتاب فرزند ایران از کیست؟

الف) میر جلال الدین کزازی                 ب) عبد الحسین زرین کوب 

پ) سید جعفر شهیدی                     ت) اسلامی ندوشن 

17- جامع التواریخ ، از آثار ......................................است.

الف) خواجه رشیدالدین فضل الله ¦   ب) ابوالقاسم قشیری¦   

  پ) عبدالرحمان جامی¦                ت) محمد حبله رودی¦  

18- در کدام گزینه غلط املایی ، بیشتر به کار رفته است؟

الف) کشور ما همواره ، سرزمین سپند فر و فروغ و فرزانگی و فرهیخته گی بوده است.   

ب) مگر پشت صتبر و ستوار و نیرومند فرزند ایران که تویی.  

پ)چشم جهانیان را به خیره گی خواهد کشاند و تیرگی نا خویشتن شناسی را خواهی زدود.  

ت) بخوان و بجوی و به پوی و ایران و خود را بشناس  و پروردگار پاک را سپاس بگذار  

19- در کدام گزینه ، تمام واژه ها جمع نیستند؟

    الف) همگنان – یلان- دلیران ¦                              ب) ارمغان- آزادگان- بخردان¦   

  پ) ایرانیان- پهلوانان-روشن رایان¦                          ت) جهانیان- شیران- مردان¦  

20- "هان و هان "  شبه جمله ای است به معنای................................................

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

تست های درس چهارم از فارسی هشتم

1- درتمام جمله های زیر، سه بخش " نهاد،مفعول وفعل" به کار رفته است

 "بشر ماورای جلالش نیافت     بصر منتهای جمالش نیافت "  درست  / نادرست

2- در مصراع اول بیت زیر ، جمله چهاربخشی " نهاد،مفعول، متمم و فعل"

به کار رفته است."      درست /  نادرست 

هر چه می پرسیدم از خود از خدا /  از زمین از آسمان از ابرها"      

3-در جمله اول عبارت زیر،" نهاد، مفعول، متمم و فعل" وجود دارد. 

" در حالی که فرزندانشان به آنها چسبیده اند پرواز می کنند. "  درست    نادرست

4- فعل "خرید" جمله....جزئی می سازد و فعل "دوید" جمله دوجزئی.

5- در دو بیت زیر، به ترتیب چند جمله و چند فعل ماضی به کار رفته است

"آمد آن شکر گزاریش به گوش       گفت کای پیر خرف گشته خموش

کای فلان چاشت بده یا شامم       نان و آبی که خورم و آشامم "

الف)پنج- سه          ب) هفت- دو             پ)شش –یک               ت)ده-دو

6-در عبارت زیر ،چند فعل مضارع و ماضی با هم به کار رفته است؟

" پدر بزرگم می گفت: در یکی از روزها آهویی به بیابان رفته و در دست گرگی گرفتار شده بود.

هر چه التماس  می کرد که گرگ اورا نخورد فایده ای نداشت."

الف) دو- چهار                 ب) یک- سه             پ) چهار-یک               ت) یک- پنج

7-دو بیت زیر ، از چند جمله تشکیل شده اند؟

" چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی      چه بغض ها که در گلو رسوب شد نیامدی

خلیل آتشین سخن ، تبر به دوش بت شکن    خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی"

الف)شش                      ب)هفت                     پ)هشت                        ت) پنج

8- در بیت زیر ،فعل های " گفت،ماند و خواند" به ترتیب جمله های چند جزیی ساخته اند؟

"گفت: این جا می شود یک لحظه ماند        گوشه ای خلوت نمازی ساده خواند"

الف) چهارجزئی- دو جزئی- سه جزئی         ب) سه جزئی-سه جزئی- سه جزئی

پ) چهار جزئی- سه جزئی- دو جزئی          ت) سه جزئی- سه جزئی- دو جزئی

9- کدام دسته از فعل های زیر ، جمله های چهار بخشی " نهاد ،مفعول، متمم،فعل "

را به وجود می آورند؟

   الف) آمد- رفت- چرخید              ب) دید- افشاند- پرید  

   پ) آلود- چشاند- خوراند            ت) پرسید- نالید- ساخت

10-در بین فعل های زیر، به ترتیب چند فعل ، جمله های دو بخشی (جزئی) و

چند فعل جمله های سه بخشی (جزئی) می سازند؟

"آورد- نشست- ترساند-سنجید – پوشید- نوشید- غرید-چرید- داد- بخشید"

الف) سه –سه           ب) چهار- دو            پ) پنج- چهار             ت)چهار- سه

11- در کدام یک از جمله های عبارت زیر ، جمله چهار جزئی با " نهاد ،مفعول ، متمم و فعل "

به کار رفته است؟

پشت پنجره ، ایستاده بود و میله های آهنی را می فشرد. مثل بچه های دو سه ساله ،

لب بر چیده بود. هر چه از او می پرسیدند]همه را نشنیده می گرفت."

الف) اول            ب) دوم               پ) سوم               ت) چهارم

12- اجزای کدام جمله که در مقابلشان نوشته شده ، نادرست است؟

الف) فرزندانشان به آنها پیوستند.  (نهاد- مفعول- متمم-فعل)

ب) ملخ دو دندان پیشین دارد. ( نهاد- مفعول- فعل)

پ) تمام اندامشان باریک نیست. ( نهاد- مسند- فعل اسنادی)

ت) ناخدا آن را بر افراشته است. ( نهاد- مفعول- فعل)
 
13- نقش دستوری واژه های مشخص شده کدام بیت که در داخل پرانتز آمده است ، نادرست است؟

الف) نیت من در نماز و در دعا  / ترس بود و وحشت از خشم خدا ( نهاد- مسند- مسند)
ب)در میان  راه در یک روستا / خانه ای دیدیم خوب و آشنا ( متمم- مضاف الیه- نهاد)
پ) زود پرسیدم پدر این جا کجاست؟  / گفت : این جا خانه خوب خداست  ( قید- منادا- صفت)
ت) هرچه می پرسیدم از خود از خدا  / از زمین از آسمان از ابرها ( مفعول- متمم- متمم )
 

با توجه به عبارت زیر ، به پرسش های 14 ، 15 و 16 پاسخ دهید.

"  ای کاش وقتی جوان بودیم ، کسی به ما می گفت، چه کار کنیم تا در آینده وضع

بهتری داشته باشیم یااین که اگر کسی به من می گفتچه کار کنم الان حتما وضع بهتری داشتم. "

14- چند فعل گذرا به مفعول است؟

الف)  دو      ب) سه      پ) چهار     ت) شش  

15- کدام واژه نقش مسند دارد؟

الف) جوان     ب) کار     پ) وضع بهتری      ت) کسی   

16- کدام فعل به کار نرفته است؟

الف) ماضی     ب) مضارع    پ) فعل ناگذر     ت) فعل گذرا

17- نوع صفت های به کار رفته در عبارت زیر ، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
 

" با قدرت خیال خود به آینده بروید. چه تصوری از آینده خود دارید؟ حتما در آن تصویر رویایی ، به زندگی شیرین و موفق می اندیشید. "

الف) صفت تعجبی، صفت اشاره ، صفت بیانی ، صفت مبهم، صفت بیانی

ب) صفت پرسشی، صفت مبهم،صفت بیانی ، صفت بیانی صفت بیانی

پ) صفت پرسشی،صفت اشاره ، صفت بیانی ، صفت بیانی صفت بیانی

ت) صفت تعجبی، صفت مبهم، صفت اشاره ، صفت بیانی ، صفت بیانی

18- کدام گزینه در عبارت زیر ، وجود ندارد؟
" زندگی کردن به یادگیری اصول و روش هایی نیاز دارد. زندگی ، یک سفر است .
مدت این سفر برای عده ای کم و برای عده ای دیگر ، طولانی و پر فراز و نشیب است . 
اگر همیشه خود را یک مسافر به حساب بیاوریم، باید ویژگی های یک مسافر دائمی را در خود ایجاد کنیم.

الف)صفت اشاره       ب) صفت مبهم     پ) صفت بیانی     ت) صفت تعجبی

19- بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟
" خلیل آتشین سخن ، تبر به دوش بت شکن      خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی "
 

الف) دو       ب) سه      پ) چهار      ت) یک

20- کدام صفت از بیت زیر دریافت می شود؟
" چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی       چه بغض ها که در گلو رسوب شد نیامدی "
الف) صفت تعجبی                  ب) صفت پرسشی 
     
    پ) صفت شمارشی            ت)صفت بیانی
 
21-معنی چند واژه که در داخل پرانتز آمده درست است؟
( اعتبار: ارزش ، اهمیت ) ( بی عاطفه : نادرست، بی ادب ) ( پند: نصیحت، اندرز) 
( سرشار: پر ، انباشته) ( اصول: ریشه ها ، بنیادها) ( آداب : مودب بودن، خوش رفتاری) 
( آراسته : مرتب ، منظم) ( تدبیر: اندیشیدن، مشورت کردن) ( چیرگی: مسلط بودن، غلبه)
 

الف) شش                 ب) هفت               پ) هشت                  ت) پنج

22- حدیث " من عرف نفسه فقد عرف ربه" با کدام گزینه ارتباط دارد؟

الف) آن چه در علم،  بیش می باید         دانش ذات خویش می باید

ب) دل شود گر به علم بیننده                راه جوید به آفریننده

پ) نیست آب حیات جز دانش            نیست باب نجات جز دانش

ت) علم ، بال است مرغ جانت را         بر سپهر او برد روانت را
23- در بیت زیر، " خلیل آتشین سخن" استعاره از چه کسی است؟
" خلیل آتشین سخن ، تبر به دوش بت شکن      خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی "
الف) حضرت ابراهیم (ع)     ب) حضرت مهدی (ع)    پ) پیامبر (ص)    ت) حضرت علی (ع)
24- همه آرایه های ادبی  در بیت زیر وجود ندارد به جز.................

" حکیمی گفته است : افسوس که جوان نمی داند و پیر نمی تواند. "

الف) تشخیص              ب) تضاد              پ) تشبیه              ت) جناس

25- کدام آرایه ادبی در عبارت زیر وجود ندارد؟

" زندگی یک سفر طولانی است. برای عده ای مدت آن کم و برای عده ای دیگر طولانی است.

سفر پر فراز و نشیب است. "

الف) جناس               ب)کنایه              پ) تشبیه               ت) تضاد

26- با توجه به عبارت داده شده ، رابطه کدام واژه ها مترادف است؟

الف) آرمانی و منطقی      ب) سفر و زندگی      پ) فراز و نشیب      ت) شیوه و روش

27- کدام گروه واژه ها با هم ، هم خانواده نیستند؟

الف) خالق- خلاقیت- اخلاق            ب) سنجش- سنجیدن- سنجیده  

  پ) شتابنده- پرشتاب- شتابان      ت) نفرت- تنفر- متنفر

-------------------------------------------------------------------------------------------

تاریخ ارسال : چهارشنبه 27 اسفند 1393 08:27 ب.ظ | نویسنده : شهره شهیاد

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید

تاریخ ارسال : پنجشنبه 15 آذر 1397 10:16 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
cialis 10mg prix pharmaci cialis tablets australia order cialis from india 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis australian price we recommend cheapest cialis trusted tabled cialis softabs when can i take another cialis cialis preise schweiz cialis with 2 days delivery
تاریخ ارسال : پنجشنبه 15 آذر 1397 02:46 ق.ظ

Really a lot of awesome knowledge!
cialis 20 mg cut in half acheter cialis kamagra price cialis per pill cialis super kamagra we recommend cialis info venta de cialis canada venta de cialis canada cialis bula tadalafilo cialis professional yohimbe
تاریخ ارسال : چهارشنبه 14 آذر 1397 09:50 ق.ظ

Cheers, I value this!
cialis prezzo di mercato preis cialis 20mg schweiz cialis daily dose generic cialis 20mg prix en pharmacie prezzo di cialis in bulgaria cialis rckenschmerzen cialis dose 30mg cialis manufacturer coupon cialis online nederland low dose cialis blood pressure
تاریخ ارسال : سه شنبه 13 آذر 1397 10:18 ب.ظ

Appreciate it. A good amount of tips.

look here cialis cheap canada cilas how does cialis work cialis taglich cialis usa cost buy cialis online nz cialis pas cher paris cialis side effects dangers tadalafilo cialis alternative
تاریخ ارسال : سه شنبه 13 آذر 1397 11:27 ق.ظ

You revealed this wonderfully.
buy original cialis cialis alternative comprar cialis 10 espa241a prices on cialis 10 mg low cost cialis 20mg try it no rx cialis canadian cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis taglich cialis generico lilly
تاریخ ارسال : دوشنبه 12 آذر 1397 11:47 ب.ظ

You actually mentioned that well!
cialis 30 day sample cialis 5 effetti collaterali cialis cipla best buy generic cialis ou trouver cialis sur le net cialis preise schweiz calis dose size of cialis cheap cialis only now cialis 20 mg
تاریخ ارسال : دوشنبه 12 آذر 1397 10:55 ق.ظ

Really many of awesome data.
sialis cialis 5 mg funziona if a woman takes a mans cialis cialis online napol order generic cialis online click here to buy cialis brand cialis generic cialis pas cher paris cialis flussig warnings for cialis
تاریخ ارسال : یکشنبه 11 آذر 1397 11:17 ب.ظ

Kudos! Awesome stuff!
cialis side effects dangers cialis prezzo di mercato cialis cuantos mg hay the best site cialis tablets cialis for daily use look here cialis cheap canada cialis sale online cialis generic tadalafil buy cialis vs viagra cialis dose 30mg
تاریخ ارسال : یکشنبه 11 آذر 1397 10:12 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
generic cialis 20mg uk when will generic cialis be available cialis generique 5 mg cialis great britain cialis generico online click here to buy cialis cialis manufacturer coupon prices on cialis 10 mg tadalafilo get cheap cialis
تاریخ ارسال : شنبه 10 آذر 1397 11:27 ب.ظ

You actually said this terrifically.
cialis free trial click here to buy cialis buy cialis sample pack free generic cialis tadalafil 20mg cialis wir preise how much does a cialis cost only best offers cialis use cialis therapie legalidad de comprar cialis
تاریخ ارسال : شنبه 10 آذر 1397 10:12 ق.ظ

Amazing material. Appreciate it.
buying cialis on internet cipla cialis online buy cialis online legal how do cialis pills work cialis cost we recommend cialis best buy cheap cialis buying cialis in colombia cialis coupons cialis pas cher paris
تاریخ ارسال : جمعه 9 آذر 1397 10:54 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it!
cialis dosage amounts cialis 5 mg scheda tecnica il cialis quanto costa non 5 mg cialis generici acquistare cialis internet where do you buy cialis achat cialis en suisse 5 mg cialis pharmacie en ligne only best offers cialis use cialis 200 dollar savings card
تاریخ ارسال : جمعه 9 آذر 1397 11:00 ق.ظ

Point very well used!.
online cialis what is cialis cialis generika cialis online deutschland cialis billig cialis ahumada cialis purchasing walgreens price for cialis cialis generic availability dose size of cialis
تاریخ ارسال : پنجشنبه 8 آذر 1397 11:51 ب.ظ

Nicely spoken genuinely! .
price cialis per pill cialis for bph we recommend cialis info cialis online cialis generico en mexico cialis baratos compran uk cialis online napol brand cialis generic cialis alternative generic cialis in vietnam
تاریخ ارسال : پنجشنبه 8 آذر 1397 12:32 ب.ظ

Wonderful postings. Kudos.
generic cialis at walmart cialis taglich prix cialis once a da prezzo di cialis in bulgaria free cialis cialis venta a domicilio cialis 5mg prix cialis 5 mg buy buy cialis online cialis prezzo di mercato
تاریخ ارسال : چهارشنبه 7 آذر 1397 11:49 ق.ظ

Incredible plenty of excellent advice.
ou trouver cialis sur le net cialis for sale in europa cialis prezzo di mercato prix de cialis purchase once a day cialis acquisto online cialis cialis official site online cialis click here to buy cialis cialis side effects dangers
تاریخ ارسال : دوشنبه 9 مهر 1397 08:29 ب.ظ

Amazing material. Regards.
cialis sans ordonnance cialis 5 mg generic cialis tadalafil low dose cialis blood pressure non 5 mg cialis generici generic cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis qualitat does cialis cause gout online prescriptions cialis
تاریخ ارسال : دوشنبه 12 شهریور 1397 04:53 ب.ظ

Fantastic data. Thanks.
cialis sans ordonnance buy cialis cheap 10 mg cialis 5 mg effetti collateral cialis 5 mg effetti collateral how do cialis pills work cialis online deutschland cialis generico online online prescriptions cialis venta de cialis canada cialis patent expiration
تاریخ ارسال : سه شنبه 23 مرداد 1397 10:25 ق.ظ

Incredible a lot of amazing material.
pharmacy usa online canadian viagra online buy viagra safely where to buy viagra in malaysia viagra order online uk buy viagra forum online order for viagra viagra online pharmacy viagra buy viagra buy viagra from uk cheapest place to buy viagra
تاریخ ارسال : سه شنبه 23 مرداد 1397 01:51 ق.ظ

Great info. Appreciate it.
cialis 5 effetti collaterali legalidad de comprar cialis click now cialis from canada acheter cialis kamagra look here cialis order on line usa cialis online ou acheter du cialis pas cher cialis price in bangalore cost of cialis cvs cialis en mexico precio
تاریخ ارسال : دوشنبه 7 خرداد 1397 05:37 ب.ظ

Regards, Wonderful stuff.
cialis tablets preis cialis 20mg schweiz safe site to buy cialis online generic cialis 20mg tablets cialis 5 mg scheda tecnica cialis dose 30mg deutschland cialis online cialis 10mg prix pharmaci cialis prices cialis professional from usa
تاریخ ارسال : سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 08:04 ب.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this
write-up and also the rest of the website is very good.
تاریخ ارسال : سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:03 ب.ظ

Helpful material. With thanks.
buy viagra no rx purchase viagra uk viagra at pharmacy viagra for sale buy real viagra cheap order online pharmacy find viagra online where can i buy viagra cheap where to buy herbal viagra buy viagra for men
تاریخ ارسال : شنبه 18 فروردین 1397 10:46 ق.ظ

Many thanks. Numerous knowledge.

5 mg cialis pharmacie en ligne cialis dosage amounts cialis purchasing achat cialis en suisse callus generic cialis soft gels we choice cialis uk how do cialis pills work ou acheter du cialis pas cher cialis 5mg
تاریخ ارسال : شنبه 4 فروردین 1397 10:46 ق.ظ

Thank you! I like it!
cialis online deutschland cialis side effects dangers generic cialis with dapoxetine cialis taglich canadian cialis cialis cipla best buy cialis prezzo di mercato only now cialis 20 mg cialis in sconto cialis arginine interactio
تاریخ ارسال : جمعه 24 آذر 1396 04:34 ب.ظ
به زودی این وبسایت به زودی در میان همه بینندگان وبلاگ مشهور خواهد بود
این مقالات خوب یا بررسی هاست
تاریخ ارسال : چهارشنبه 18 مرداد 1396 09:06 ق.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact
was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you!
By the way, how could we communicate?
تاریخ ارسال : دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:25 ق.ظ
I enjoy reading through an article that can make men and women think.
Also, thank you for allowing me to comment!
تاریخ ارسال : سه شنبه 29 فروردین 1396 05:29 ب.ظ
Do you have any video of that? I'd care to find out some additional information.
تاریخ ارسال : چهارشنبه 27 اسفند 1393 08:29 ب.ظ
زندگی گن
عشق بورز بی حد و مرز
همیشه بخند
خدا با من و توست
همه جا ...
سلام
پیش من هم بیاین خوشحال میشم

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر